Opšti uslovi korišćenja usluge online kupovine na www.lstore.rs web stranici

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opšte uslove korišćenja usluge online kupovine pre korišćenja web stranice www.lstore.rs u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda oglašenih na istoj ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu.

Obaveštavamo Vas, da je kupovina proizvoda na akciji ograničena.

OPŠTE ODREDBE

Svi podaci na Internet stranici www.lstore.rs prikazani su samo u informativne svrhe, te u dobroj nameri.

Tačne informacije možete pronaći na stranicama proizvođača.

Prodavac ovim Opštim uslovima utvrđuje odnose između Posetioca stranice, Kupaca i Prodavca, a u odnosu na uslove i način naručivanja proizvoda, cene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvalitete proizvoda, reklamacije, povraćaja i dostave, zaštite ličnih podataka i druga pitanja vezana za korišćenje Internet stranice www.lstore.rs i online kupovine.

1.1. U Opštim uslovima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju sledeće značenje:

Prodavac;

www.lstore.rs - Internet stranica u vlasništvu Prodavca;

Kupac: osoba koja putem sredstava elektronske komunikacije registruje svoje lične podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici www.lstore.rs;

Posetilac Internet stranice: osoba koja putem sredstava elektronske komunikacije pristupi na www.lstore.rs, te bez registracije, slobodno razgleda istaknutu ponudu proizvoda;

Korisnici: Kupci i Posetioci stranice zajedno;

Korišćenje www.lstore.rs : pristup stranici www.lstore.rs radi dobijanja informacija o sadržaju iste, o ponudi, proizvodima i /ili ostvarivanju Internet kupovine;

Online kupovina: ostvarivanje kupovine proizvoda putem www.lstore.rs

Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na www.lstore.rs, a koje je moguće kupiti putem online prodavnice.

Značenje izraza navedenih u ovim Opštim uslovima (reči u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije).

1.2. Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korišćenjem svaki Korisnik se obvezuje da će poštovati ove Opšte uslove i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Opštih uslova .

1.3. Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavca zaključen je trenutkom narudžbine proizvoda, kada Prodavac primi elektronsku poruku koja sadrži izjavu Kupca kao ponuđenog da prihvata ponudu, odnosno u trenutku kada Prodavac primi narudžbinu Proizvoda od strane Kupca.

1.4. Online kupovinu Proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Srbije što podrazumeva dostavu kupljenih Proizvoda isključivo na istom području.

1.5. Ovi Opšti uslovi sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakon o obligacionom odnosima (dalje u tekstu: ZOO), te zajedno sa podacima objavljenim na Internet stranici www.lstore.rs predstavljaju predugovorno obaveštenje u smislu člana 13 i 27 ZZP. Korišćenjem www.lstore.rs smatra se da je Korisnik upoznat sa ovim Opštim uslovima te da iste prihvata. Prodavac otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posetilac stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opšte uslove.

1.6. Prihvatanjem ovih Opštih uslova kupac daje svoju izričitu saglasnost da prihvata da snosi sve dodatne poštanske troškove i ostale troškove transporta i isporuke proizvoda koji nisu uključeni u istaknute cene proizvoda.

2. OGRANIČENJA KORIŠĆENJA I ODGOVORNOSTI

2.1. Korisnik se obvezuje da neće:

  • Koristiti Internet stranicu Prodavca na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima.
  • Unositi na Internet stranicu Prodavca  ili distribuirati putem Internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, menjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici Prodavca.

2.2. Dokumenta, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smeju se umnožavati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Prodavca ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavcu ili bilo kojoj trećoj strani.

Fotografije prikazane na www.lstore.rs su ilustrativne prirode. Fotografije, tekstovi, i ostali materijali ne smeju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno objavljivati, niti na bilo koji drugi način koristiti bez saglasnosti Prodavca. Prodavac zadržava sva autorska prava na korišćenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Srbiji.

2.3. Prodavac se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korišćenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati za Korisnika ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja Internet stranice.

2.4. Prodavac  je ovlašćen  da bez prethodnog obaveštenja, menja sadržaj ovih Opštih uslova, asortiman proizvoda, druge podatke vezane za Internet prodavnicu kao i sav ostali sadržaj www.lstore.rs, pod uslovom javne objave na www.lstore.rs Internet stranici, a zbog čega su Korisnici dužni da prilikom svake posete ove Internet stranice pregledaju sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavca bilo kakve odgovornosti.

2.5. Usluge koje Prodavac  pruža u okviru usluge Online kupovine na www.lstore.rs ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računarsku opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavac nije odgovoran za troškove telefona, Internet saobraćaj ili bilo koje druge troškove, niti snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internet veze prilikom korišćenja usluge Online kupovine. 

2.6. Kupac može biti samo punoletna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloletnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a delimično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz saglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavac  ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

2.7. Prilikom korišćenja www.lstore.rs Internet stranice, Korisnici su dužni da daju tačne, važeće i potpune lične podatke, naročito prilikom popunjavanja registracionog obrasca. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavca da uskrati takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dela usluga, odnosno Proizvoda koje istima nudi.

3. ONLINE KUPOVINA

3.1. Prilikom prve narudžbine proizvoda putem elektronskog obrasca potrebno je registrovati na Internet stranici www.lstore.rs. Korisnik Internet stranice www.lstore.rs dužan je da se registruje radi obavljanja online kupovine i u te svrhe unese potrebne lične podatke. Prilikom ispunjavanja registracionog obrasca kupac je dužan da da tačne, važeće i potpune lične podatke.

Registracijom korisnik potvrđuje:

  • Da u potpunosti  prihvata ove Opšte uslove.
  • Potpunost, tačnost, istinitost i ažurnost ličnih podataka.
  • Da daje Prodavcu izričitu saglasnost da može u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrađivati date lične podatke za potrebe spostvenih evidencija i pružanja drugih usluga, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obaveštavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa korisnika i Prodavca i sprečavanja eventualnih zloupotreba.

Nakon uspešno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca će biti dostavljene smernice za potvrdu registracije i e-mail adrese.

3.2. Prodavac se obvezuje da će na www.lstore.rs Internet stranici redovno održavati i davati Posetiocima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Opšte uslove potvrđuje da je u primerenom roku pre sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorno obaveštenje) obavešten o osnovnim obeležjima proizvoda; poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona; prodajnoj ceni, kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti kupcu na teret; načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza; postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru;načinu izjavljivanja reklamacije prodavcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja trgovca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnov saobraznosti; trošku korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje ugovora kada se taj trošak obračunava na osnovi različitoj od osnovne tarife; uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustajanje od ugovora u skladu sa članom 28. ZZP; obavezi da plati prodavcu razumne troškove u skladu sa članom 35. stav 3 ZZP, ako kupac ostvaruje pravo na odustajanje od ugovora nakon što je podneo zahtev u skladu sa članom 28. stav 2. i članom 29. ZZP, te o ovim opštim uslovima.

Kada pravo na odustajanje od ugovora nije predviđeno u skladu sa članom 37. ZZP, o podatku da kupac ne može da koristi pravo na odustajanje ili, gde je primenjivo, okolnostima pod kojima kupac gubi pravo na odustajanje od ugovora;dužnosti kupca da snosi troškove povraćaja robe u slučaju odustajanja od ugovora i, za ugovore na daljinu, ako se roba zbog svojih karakteristika ne može vratiti poštom, troškove vraćanja robe;postojanju i uslovima za polaganje depozita ili drugih finansijskih garancija koje kupac na zahtev prodavca treba da plati ili dostavi;

3.3. Prodavac će dostaviti Kupcu kao potrošaču u smislu odredbe ZZP-a potvrdu predugovornog obaveštenja i u pisanom ili nekom drugom, potrošaču dostupnom trajnom mediju, što je moguće pre, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge. Pristajanjem na ove Opšte uslove, Kupac je saglasan da mu se potvrda predugovornog obaveštenja dostavlja elektronskom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbine ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda i računom.

3.4. Prodavac nije odgovoran zbog kašnjenja u isporuci, ili bilo kojeg problema koji je nastao zbog neispravnih ili netačnih podataka Kupaca. Isto nije odgovoran zbog nastalih oštećenja, ukoliko je Kupac zaboravio svoju lozinku, ili će ista postati poznata trećoj osobi. Prodavac svaku registraciju smatra posebnom pravom osobom. Promena podataka je moguća nakon prijave, na Ličnoj stranici, gde možete pogledat i podatke o aktivnim narudžbinama. Prodavac nije odgovoran zbog oštećenja i neispravnosti nastalih zbog promene registrovanih podataka

3.5. Detaljno objašnjenje procesa online kupovine Kupac može dobiti odabirom linka „Uputstvo za online kupovinu“ (koji se nalazi pored svakog Proizvoda) te koje čine sastavni deo ovih Opštih uslova

3.6. Ukoliko Prodavac nije u mogućnosti da isporuči neki od naručenih proizvoda, kontaktiraće kupca telefonski ili putem elektronske pošte, te ga obavestiti o navedenom. Kupac ima mogućnost da otkaže naručeni proizvod ili da zatraži zamenski proizvod.

4. CENE PROIZVODA

4.1. Sve cene proizvoda su maloprodajne. Cene proizvoda i cene isporuke izražene su dinarima, te je u istim sadržan i pripadajući PDV.

4.2. Proces upisivanja cene na Internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli na više nivoa, ali bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izuzeci i za njih se Prodavac unapred izvinjava svojim kupcima jer će biti prisiljen da ih obavesti o nastaloj situaciji, pogrešnoj ceni za određeni proizvod, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbini kupca.

4.3. Prodavac je ovlašćen da menja cene bez prethodnog obaveštenja, kao što je ovlašćen bez prethodnog obaveštenja da menja cene isključivo za Online kupovinu.

4.4. Prodavac je ovlašćen u svakom trenutku da odredi rasprodaju, dnevnu ili nedeljnu akcijsku prodaju za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

4.5. Cene, uslovi plaćanja i akcijske ponude vrede isključivo u trenutku narudžbine. Kod akcijske prodaje, napominjemo da je prodaja proizvoda koji su na akciji ograničena. Kupcima se može osigurati ograničena količina proizvoda, odnosno količina dovoljna za kućnu upotrebu Kupca.

5. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA

5.1. Naručene Proizvode i dostavu, Kupac će platiti prema modelu koji sam izabere tokom popunjavanja narudžbine. Plaćanje Proizvoda je moguće izvršiti putem pouzeća, platnih kartica te virmanski, odnosno opštom uplatnicom. Detaljnija uputstva o načinu i vrstama plaćanja možete pronaći ovde: https://lstore.rs/pages/nacini-placanja 

5.2. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja novca od strane kurirske službe,  primanja autorizacije od strane izdavaoca kartice, a kada se plaća virmanski u trenutku primanja uplate na žiro-račun Prodavca.

6. REKLAMCIJE NA PROIZVODE I PODNOŠENJE PRIGOVORA

6.1. Prodavac garantuje kvalitet proizvoda koji garantuje proizvođač proizvoda.

6.2. Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučenog proizvoda ugovoru u skladu sa odredbom člana 51 Zakona o zaštiti potrošača

6.3. Ukoliko kupljeni proizvod ima nedostataka poput oštećenih ili nedostajućih delova isti se mogu naručiti preko Internet stranice: https://service.lego.com/en-us/replacementparts#BasicInfo

6.4. U skladu sa članom 56 ZZP Prodavac omogućuje svim Kupcima da svoje reklamacije upute putem pošte na adresu Prodavca Polita Desančića 1. 21000 Novi Sad odnosno putem elektronske pošte na adresu elektronske pošte Prodavca  info@lstore.rs

6.5. Prodavac će elektronskim putem potvrditi kupcu prijem reklamacije, te će u roku od 8 dana od dana njenog prijema odgovoriti kupcu da li prihvata reklamaciju i dati konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

6.6 Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije elektronskim putem obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost elektronskim putem.

7. ISPORUKA

7.1. Isporuka se vrši samo na području Republike Srbije.

7.2. Isporuku vrši Prodavac (putem svojih saradnika) ili angažovanjem renomirane kurirske službe.

7.3. Proizvode koji su plaćeni u skladu sa dostavljenom ponudom biće isporučeni Kupcu u skladu sa članom 32 ZZP u roku od 30 dana, pod uslovom da su narudžbine primljene do 12 sati u periodu od ponedjeljka do petka, radnim danom, računajući od dana uplate. U slučaju nemogućnosti dostave naručenog Proizvoda ili pomeranja termina isporuke, Prodavac Kupca obaveštava putem elektronske pošte ili telefonski o nastalim problemima, te se dogovara novi termin isporuke ili se vraća uplaćeni iznos u celosti. Svaku pošiljku primalac overava i potpisuje dostavnu listu po primanju pošiljke, overom dostavne liste od strane primaoca smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti. Pošiljalac će u listi preuzimanja naznačiti referentni broj prateće dokumentacije, pri čemu će kasnije potpisana dostavna lista s referentnim brojem biti dokaz o izvršenoj dostavi.

7.4. Cene dostave istaknute su na Internet stranici https://lstore.rs/pages/uslovi-isporuke i u njima je sadržan pripadajući PDV.

7.5. Prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda, Kupac je dužan da pregleda isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo da odbije preuzimanje istog, te i da traži isporuku neoštećenog proizvoda. Potpisom dostavnice i primanjem računa Kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled.

7.6. U slučajevima kada je Kupcu isporučen drugačiji proizvod od onog koji je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povraćaj novca u iznosu plaćene cene Proizvoda, cene dostave i naknadu troškova povraćaja Proizvoda te je dužan da vrati pogrešno dostavljen Proizvod.

7.7. Kupac ne može da traži povraćaj novca ako je nesaobraznost proizvoda neznatna.

7.8. Prilikom dostave, uz kupljeni Proizvod, Kupac dobija sva dokumenta koja prate Proizvod, račun i potvrdu o primanju pošiljke koju je obvezan da potpiše. Potpisom na potvrdi o primanju pošiljke smatra se da je Proizvod preuzet bez spoljašnjih vidljivih oštećenja.

7.9. Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije da preuzme proizvod bez odgovarajućeg razloga, Prodavac zadržava pravo da zahteva nadoknadu nastalih troškova.

8. ODUSTAJANJE OD UGOVORA I POVRAĆAJ KUPLJENOG PROIZVODA

8.1. Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, da odustane od ugovora u roku od 14 (četrnaest) dana računajući od dana preuzimanja Proizvoda od strane Kupca.

8.2. Istekom navedenog roka kupac gubi pravo na odustajanje od ugovora.

8.3. Pisano obaveštenje o ugovora Kupac je dužan da dostavi Prodavcu putem preporučene pošiljke na adresu Prodavca. U tom slučaju, Kupac se obvezuje da vrati isporučeni proizvod Prodavcu o svom trošku, na adresu Prodavca. Preduslov ovakvog odustajanja je da proizvod nije korišćen.

8.4. Obrazac za odustajanje od ugovora možete preuzeti ovde (pa zatim dodati link), primer obrasca možete pronaći ovde http://www.dsmarket.rs/tmp/obrazaczaraskidugovora.pdf

8.5. Kupac je dužan da vrati proizvod prodavcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao izjavu o odustajanju.

8.6. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava koje kupac uplatio dok ne dobije proizvod koji se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao proizvod prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

8.7. Kupac snosi sve troškove vraćanja robe.

8.8. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja proizvodom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost proizvoda.

8.9. Kupac nema pravo na odustajanje od Ugovora u slučajevima propisanim članom 37 Zakona o zaštiti potrošača.

8.10. Kupac ima pravo na povraćaj proizvoda, na teret Prodavca u slučaju :

  1. Kada je isporučen proizvod koji nije naručen;
  2. Kada je isporučen oštećeni proizvod.

8.11. Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povraćaj proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća Prodavcu dužan da vrati kompletan sa svim pripadajućim delovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako Proizvod nije korišćen ili oštećen ne sme biti uklonjena ili oštećena. Kupac je Proizvode dužan da vrati o svom trošku na adresu: Jovana Đorđevića br. 11. 21000 Novi Sad

9. RASPRODATI ARTIKLI

9.1. U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavac neke od naručenih proizvoda neće moći da isporuči, odnosno da su neki od Proizvoda iz ponude u potpunosti ili delimično rasprodati. U slučaju rasprodatih Proizvoda, Kupac će o tome biti obavešten pre isporuke robe putem elektronske pošte ili telefonom, te u tom slučaju Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost.

10. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

10.1. Prodavac se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih Korisnika www.lstore.rs stranica, te će s istima postupati u skladu sa, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti odnosno drugim primjenjivim propisima.

10.2. Prodavac prikuplja lične podatke Kupaca samo u meri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informisanje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unapređenje odnosa sa Kupcima te radi provere drugih podataka neophodnih za online kupovinu. Prilikom registracije, Korisnik daje ličnu saglasnost za obradu podataka u napred navedene svrhe. Korisnik time ujedno izjavljuje i svoju saglasnost da mu se Prodavac može obraćati pismenim putem, SMS-om i/ili elektronskom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obaveštavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi.

10.3. Korisnikovi osobni podaci štite se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, te ih Prodavac neće ni na koji način učiniti dostupnim trećim licima. Potrebne lične podatke prosleđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše narudžbine ili za potrebe adresiranja štampanih reklamnih materijala. Kupac ima pravo tražiti ispravku, izmenu ili dopunu netačnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u vezi zaštite ličnih podataka može obratiti voditelju zbirke ličnih podataka.

10.4. Prodavac garantuje da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim licima na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlašćenih službi izvršne vlasti Republike Srbije, za potrebe istražnih radnji utemeljenih sudskim nalogom.

10.5. Prodavac ne odgovara za slučajnu grešku ili grešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje garantovane zaštite podataka Korisnika, ali garantuje da će greška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim pre.

10.6. Prodavac ne može da garantuje da će podaci na Internet stranici biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite našim administratorima, kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Takođe ukoliko Prodavac dobrom namerom smatra da je pronađena greška ispravna, istu može izbrisati ili promeniti.

11. PROGRAM LOJALNOSTI

11.1. Opšte odredbe

Ovim opštim uslovima poslovanja Izdavaoc određuje prava i obaveze prilikom korišćenja svih pogodnosti programa lojalnosti. Ovi opšti uslovi obavezujući su za Izdavaoca kao i svakog Korisnika. Korisnik može postati svaka punoletna osoba koja registruje  za članstvo na na online portalu www.lstore.rs i stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u registraciji. Registracija se aktivira prilikom ispunjenjem potrebnih podataka i nije vezan za prvu kupovinu. Registracijom Korisnik prihvata ove opšte uslove poslovanja.

11.2. Prikupljanje nagradnih kockica

Korisnik nakon registracije stekne mogućnost na prikupljanje nagradnih kockica koji se aktiviraju 7 dana nakon kupovine ili izvršenja određenih aktivnosti navedeni na stranici www.lstore.rs. Registracija nije prenosiva. Prilikom plaćanja za svakih potrošenih 5000 RSD Korisnik ostvaruje pravo na 150 kockica. Svaka prikupljena kockica ima vrednost 1 RSD. Prikupljene kockice se sabiraju i vidljivi su na online površini registrovanih Korisnika. Unos bodova je automatiziran i naknadni unos bodova nije moguć. Registrovanje u programu lojalnosti ne obavezuje korisnika na kupovinu. Kockice se ne mogu zameniti za novac. Prikupljene kockice korisnik takođe može koristiti za aktuelne pogodnosti predviđene u Programu lojalnosti. Pojedinosti o aktuelnim pogodnostima dostupe su na internet stranicama www.lstore.rs, na štampanim promotivnim materijalima, na prodajnom mestu i na društvenim mrežama LEGO Store-a.

11.3. Zaštita ličnih podataka

BRAVOSTORE d.o.o. ima svojstvo voditelja obrade ličnih podataka. Za sva pitanja vezano za primenu Opšte uredbe o zaštiti podataka i Zakona o sprovođenju Opšte uredbe o zaštiti podataka možete nam se obratiti putem e-maila: info@lstore.rs ili putem pošte na adresu Bravostore d.o.o., Polita Desančića 1, 21000 Novi Sad

Vaše lične podatke obrađujemo na osnovu članstva u programu lojalnosti u svrhu ostvarenja pogodnosti koje pruža navedeno članstvo. Kako bi bili informisani o pogodnostima Programa lojalnosti i drugim uslugama za koje ste nam dali saglasnost slaćemo Vam obaveštenja putem e-maila i/ili sms poruka i/ili newslettera i/ili pisma. Naše članove ćemo obaveštavati o proizvodima, uslugama, nagradnim igrama i  drugima aktuelnim pogodnostima koje mogu ostvariti kao članovi programa lojalnosti.

 BRAVOSTORE d.o.o. upotrebljava lične podatke u svrhu ostvarenja članskih pogodnosti i sticanja svojstva člana programa lojalnosti. Ako nam date saglasnost označavanjem praznog polja kvačicom Vaše lične podatke ćemo koristiti u svrhu analize zadovoljstva naših članova, sprovođenja anketa za unapređenje poslovanja i zadovoljstva naših članova, u svrhu personalizovnja naših ponuda, i u svrhu ponude svih naših proizvoda i usluga, obaveštenja o novostima, događajima i pogodnostima.

BRAVOSTORE d.o.o. prikuplja lične podatke koje ste uneli kod registracije na programa lojalnosti. Niste u obavezi da date saglasnost za primanje obaveštenja o celokupnoj ponudi naših proizvoda i usluga, niti o stvaranju Vašeg profila, niti ste obavezni da date saglasnost za članstvo u programu lojalnosti, niti ste obavezni da date svoju saglasnost za sprovođenje anketa za unapređenje poslovanja i zadovoljstva naših članova. Ako ne želite dati svoju saglasnost, nećete primati obaveštenja o celokupnoj ponudi naših proizvoda i usluga, niti ćete biti obavešteni o ponudi proizvoda i usluga vezano za pogodnosti koje pruža program lojalnosti, niti ćete biti anketirani. Ako ne dobijemo Vašu saglasnost za članstvo u program lojalnosti nećete imati svojstvo našeg člana i nećete moći koristiti pogodnosti programa lojalnosti.

Informacije koje ste dali u programu lojalnosti koristimo radi razumevanja navika kupaca, kao i da Vas informišemo o proizvodima i uslugama koje bi mogle našim članovima programa lojalnosti biti zanimljive. Ako ne dobijemo saglasnost za izradu profila nećete dobijati lične informacije o proizvodima i uslugama. Takođe, prikupljanje podataka kao što su ime, prezime i datum rođenja deteta je isključivo dobrovoljno, a navedeni podaci se koriste radi davanja pogodnosti (popusti, kockice ili sl.) koji su vremenski vezani uz datum rođendana dece. Nepružanje navedenih podataka ne utiče na prava iz članstva u programu lojalnosti.

Pristup Vašim ličnim podacima mogu imati konsultanti koji pomažu IT podršci za gore navedene stavke i koji pomažu u obradi ličnih podataka u gore navedenim stavkama, kao što je društvo Eminus Adriatic d.o.o. Pristup Vašim podacima mogu imati i naša sestrinska društva (primeri Bravostore d.o.o., Bravophone Adria d.o.o.).

Pravna osnova za obradu vaših ličnih podataka proizlazi iz saglasnosti date u svrhu ostvarivanja pogodnosti koje pruža članstvo u programu lojalnosti i druge gore navedene svrhe. U svakom trenutku možete povući saglasnost. Takvo povlačenje neće uticati na zakonitost obrade na temelju saglasnosti pre njenog povlačenja. Možete prestati biti član programa lojalnosti nakon čega nećete imati naše pogodnosti. Zahtev za povlačenje zahteva i prestanak članstva možete poslati putem e-maila: info@lstore.rs ili upućivanjem dopisa na adresu Bravostore d.o.o. Polita Desančića 1, 21000 Novi Sad

Vaše lične podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, ili jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje pre sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka.

Imate sledeća prava: pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor i pravo na prenosivost podataka. Kako bi se upoznali sa Vašim pravima i pravilima o obradi ličnih podataka preuzmite dokument pod nazivom Pravila privatnosti u našim poslovnicama. Sve informacije o svojim pravima možete dobiti putem e-maila: info@lstore.rs  ili upućivanjem dopisa na adresu Bravostore d.o.o. Polita Desančića 1, 21000 Novi Sad. Ukoliko smatrate da  se Vaša prava ne poštuju, imate pravo podneti prigovor Agenciji za zaštitu ličnih podataka.

11.4. Izmene Opštih uslova poslovanja

Izdavaoc zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ukine pojedinačno članstvo, i da promeni ili u potpunosti ukine elemente programa lojalnosti ili celi program. Sve izmene i dopune Opštih uslova poslovanja izdavalac će objaviti na internet stranicama www.lstore.rs i na društvenim mrežama LEGO Store-a.

11.5. Konačne odredbe

Korisnik ima pravo da u svako doba pisanim putem otkaže članstvo u programu lojalnosti. Otkaz vredi od trenutka kada Izdavaoc primi obaveštenje o otkazu. Registracijom za članstvo korisnik pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da neće zloupotrebljavati svoje članstvo. Registracijom za članstvo Korisnik bezuslovno prihvata Opšte uslove poslovanja.

12. IZMENE OPŠTIH USLOVA I OSTALE ODREDBE

12.1. Prodavac zadržava pravo da izmeni ove Opšte uslove bez prethodne najave. Korisnici su dužni da prilikom svakog korišćenja Internet stranice, te posebno usluge Internet prodavnice provere važeće Opšte uslove .

12.2. Za online kupovinu važeći su Opšti uslovi na snazi u trenutku narudžbine proizvoda

12.3. Svi sporovi koji mogu nastati na osnovu ovih Opštih uslova rešavaće se pred Nadležnim sudom

12.4. Dokumenta objavljena na ovoj web stranici smeju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Novi Sad, 01.02.2021. godine 

Poštovani, na ovom sajtu (www.lstore.rs) upotrebljavamo kolačiće (cookies). Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje korisničko iskustvo na našem sajtu. Nastavkom korišćenja stranica slažeš se s upotrebom kolačića.
You have successfully subscribed!